ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid en toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de vennootschap onder firma Bronbemaling Vlastuin BV, hierna te noemen: “Vlastuin”, en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vlastuin, voor de uitvoering waarvan door Vlastuin derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Indien Vlastuin niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Vlastuin in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen en prijzen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Vlastuin zijn vrijblijvend en komen in ieder geval te vervallen na vier weken vanaf de dagtekening van de offerte, dan wel indien in de offerte een andere termijn is bepaald, na afloop van die termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Vlastuin kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Vlastuin of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Vlastuin. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Vlastuin gedaan verzoek franco aan haar te worden teruggezonden.
 5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Vlastuin gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek zij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komt in ieder geval het navolgende voor rekening van de Opdrachtgever:
  a)     alle verschuldigde lozingsrechten, huren, precariorechten en overige soortgelijke renten en kosten;
  b)     alle gebruiks- en verbruikskosten van water;
  c)     alle kosten van de voor de uitvoering benodigde vergunningen;
  d)     alle kosten verband houdende met verontreinigde grond en/of grondwater.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden niet in de aanneemsom begrepen:
  a)    het uitzetten en waterpassen;
  b)    het verplaatsen dan wel afvoeren van boorspoeling;
  c)    het verplaatsen dan wel afvoeren van losgeboorde grond;
  d)    grond-, graaf- of sloopwerk en opnemen of herstellen van bestratingen en dergelijke;
  e)    het opsporen en/of het in- en uitgraven van kabels en leidingen;
  f)    uitstroomvoorzieningen, het maken van vaste aansluitingen op de riolering en herstellen en reinigen van watergangen of riolering, waarop het opgepompte water wordt geloosd.

Artikel 3: Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Vlastuin tijdig kan beschikken:
  –    over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met Vlastuin;
  –    over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  –    over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  –    over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines en water op maximaal 50 meter vanaf de boorplaatsen;
  –    over lozingspunt(en) voor het opgepompte water.
 2. De Opdrachtgever dient vóór aanvang van de werkzaamheden de lozingspunten aan te wijzen alwaar het opgepompte water geloosd kan en mag worden. De Opdrachtgever staat in voor de bevoegdheid c.q. het recht om het opgepompte water op de aangewezen lozingspunten geloosd mag worden.
 3. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Vlastuin behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 5. De Opdrachtgever dient Vlastuin tijdig te informeren omtrent de in en/of op de grond aanwezige kabels en leidingen.
 6. Het werkterrein dient aan Vlastuin ter beschikking te staan vlak en bereikbaar, zonder obstakels boven, op of in de grond en goed berijdbaar voor vrachtauto’s en overig materieel van Vlastuin. Eventuele obstakels, vreemde voorwerpen of stoffen die de voortgang van het werk vertragen of belemmeren, worden door of voor rekening en risico van de Opdrachtgever verwijderd. Indien verbetering van de ondergrond of gebruik van rijplaten nodig is voor een goede uitvoering van het werk, zullen deze door of voor rekening van de Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld, aangelegd en verwijderd.
 7. Schade aan materieel van Vlastuin, ontstaan door het niet of niet deugdelijk verwijderen van ondergrondse obstakels, worden door de Opdrachtgever aan Vlastuin vergoed.

Artikel 4: Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de Opdrachtgever, maar in geen geval Vlastuin, aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Vlastuin die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
 4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van Vlastuin

 1. Indien Vlastuin aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Vlastuin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vlastuin is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Vlastuin aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vlastuin beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Vlastuin is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. vlastuin is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vlastuin aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vlastuin toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Vlastuin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Het is de Opdrachtgever bekend dat als gevolg van de bronbemaling en de daarmee samenhangende (graaf)werkzaamheden, er (bodem)verschuivingen en verzakkingen kunnen plaats¬vinden op het werkterrein en in de nabije omgeving van het werkterrein. De door Vlastuin te verrichten werkzaamheden worden geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever uitgevoerd. Vlastuin is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van dergelijke verschuivingen en/of verzakkingen, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens Vlastuin terzake van de verrichte werkzaamheden, in welk geval de aansprakelijkheid van Vlastuin zal zijn beperkt tot hetgeen in bovenstaande artikelleden is bepaald.
 8. Vlastuin is evenmin aansprakelijk voor hinder, schade of kosten die mochten ontstaan aan de eigendommen van de Opdrachtgever of van derden, indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
  a)    het uitvallen van de elektrische stroom;
  b)    het niet duidelijk markeren van ondergrondse leidingen, kabels, funderingen en dergelijke waardoor schade ontstaat;
  c)    het ontvreemden of beschadigen van materieel en installaties van Vlastuin, ook wanneer dit ‘s nachts en/of tijdens vrije dagen en uren geschiedt;
  d)    ondeugdelijkheid van materiaal en/of onderdelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  e)    ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de Opdrachtgever tewerk zijn gesteld.
 9. Indien door andere oorzaken dan genoemd in artikel 5 lid 8 van deze algemene voorwaarden het werk mislukt – ook indien dit aan de schuld van Vlastuin is te wijten – heeft Vlastuin het recht om in de nabijheid van de plaats van het mislukte werk, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw uit te voeren onder de overeengekomen voorwaarden.
 10. De Opdrachtgever kan van Vlastuin niet verlangen dat Vlastuin eventueel in de grond achtergebleven materieel en/of materialen verwijdert, terwijl de Opdrachtgever van Vlastuin geen vergoeding van enige schade en/of kosten kan vorderen welke het gevolg zijn van de mislukking of van hetgeen in de grond is achtergebleven.

Artikel 6: Afwijkingen van de overeenkomst

 1. indien omstandigheden, die Vlastuin tevoren niet bekend waren noch redelijkerwijs bekend behoefden te zijn, wijziging van de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk maken, zijn de eventueel daarmee gemoeide kosten, vermeerderd met een redelijke opslag, voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Een eventueel in de offerte en/of opdrachtbevestiging genoemde capaciteit van een boorput is op basis van schattingen vastgesteld en derhalve nimmer bindend voor partijen, aangezien deze capaciteit mede afhankelijk is van de aard en de samenstelling van de watervoerende laag.

Artikel 7: Aanvang, uitvoeringsduur en uitstel van oplevering

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Opdrachtgever voorafgaand aan de aanvang van het werk een bepaald deel van de totale aanneemsom aan Vlastuin dient te betalen, dan wel indien zulks voortvloeit uit artikel 9 lid 2 van deze algemene voorwaarden, zal Vlastuin niet eerder dan na ontvangst van dat volledige bedrag van de Opdrachtgever, met de overeengekomen werkzaamheden aanvangen.
 2. Zodra de bronbemaling is gestart, zal de Opdrachtgever dagelijks de meterstanden controleren en noteren. Zodra er voldoende water is weggepompt, dient de Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan Vlastuin te berichten. De door Vlastuin bij de Opdrachtgever in rekening te brengen kosten terzake van de bronbemaling, zullen worden berekend op basis van het aantal dagen dat de bronbemaling heeft geduurd, te rekenen vanaf de dag waarop de bronbemaling is aangevangen tot en met de dag waarop de Opdrachtgever bovengenoemde melding aan Vlastuin heeft gedaan. Een gedeelte van de dag wordt beschouwd een meegeteld als een volledige dag.
 3. Indien uitdrukkelijk een termijn is overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, en deze termijn is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Vlastuin komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
 4. Vlastuin heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden uitgevoerd indien door overmacht, door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Vlastuin kan worden gevergd dat de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn worden uitgevoerd.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Vlastuin voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 8: Meer- en minderwerk

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  a.    ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
  b.    ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  c.    ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
  d.    in de gevallen als bedoeld in artikel 12.
 2. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij het aanschaffen en/of verwerken van bouwstoffen en/of materialen, hetzij het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van het sluiten van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en/of die door de Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
 3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Vlastuin berekende prijzen respectievelijk de door haar gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
 4. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

Artikel 9: Betaling en eindafrekening

 1. Betaling van alle facturen van Vlastuin dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuur¬datum op een door Vlastuin aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Vlastuin is aangegeven.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de Opdrachtgever voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden door Vlastuin, 30% van de aanneemsom (inclusief BTW) zoals vermeld in de offerte, aan Vlastuin te voldoen. Vlastuin zal daarvoor een factuur aan de Opdrachtgever toezenden.
 3. Vlastuin heeft recht op betaling van dat deel van de aanneemsom dat overeenstemt met de voort¬gang van het tot stand te brengen en op te leveren werk. Zodoende is Vlastuin steeds bevoegd – en behoudt Vlastuin zich uitdrukkelijk het recht voor – om tussentijds één of meerdere facturen aan de Opdrachtgever toe te zenden terzake het hiervoor bedoelde deel van de aanneemsom.
 4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Vlastuin telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de Opdrachtgever toe.
 5. Zodra de overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid, zal Vlastuin een factuur aan de Op¬drachtgever toezenden terzake van de eindafrekening. De eindafrekening bevat de aanneemsom alsmede een specificatie van het meer- en minderwerk.

Artikel 10: Klachten over facturen

 1. Klachten dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst daarvan, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht, aan Vlastuin kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de betreffende factuur akkoord te zijn, althans de juistheid daarvan niet te betwisten.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting(en) van de Opdrachtgever niet op.
 3. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden kunnen in eerste instantie gemeld worden bij Bronbemaling Vlastuin BV. Bij blijvend verschil van inzicht kan er contact op worden genomen met de certificatie instelling.

Artikel 11: In gebreke blijven van de Opdrachtgever

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, verkeert hij met ingang van de vervaldag van die factuur van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment van intreden van het verzuim tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. In geval van verschuldigdheid van de contractuele rente van 1,5% per maand, wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, telkens na afloop van een maand vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Vlastuin is echter bevoegd en gerechtigd om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten op de Opdrachtgever te verhalen dan wel om deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 3. Indien de Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Vlastuin gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Vlastuin zal de Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen. Opschorting laat het recht van Vlastuin op vergoeding van schade, kosten en interesten, onverlet.
 4. Indien gedurende de opschorting zoals genoemd in het vorige lid, schade aan het werk ontstaat, komt deze volledig en uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever, althans in geen geval voor rekening van Vlastuin.

Artikel 12: Gewijzigde uitvoering en onmogelijkheid van uitvoering

 1. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Vlastuin wijst de Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en minderwerk verrekend.
 2. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Vlastuin kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten.

Artikel 13: Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is, is de rechter te Utrecht bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de tussen partijen gesloten overeenkomst.